top of page

מי דואג למטפל

כאיש צוות המטפל באנשים החיים עם דמנציה מתקדמת, אתה בטח יודע שבני משפחה מטפלים מהווים חלק אינטגרלי מהטיפול. הצטרפו אלינו על מנת ללמוד על תפקידם של מטפלים בלתי פורמליים, וכיצד שיתוף פעולה ולקיחת חלק פעיל שלהם בטיפול יכולה לקדם את הבריאות והרווחה הן של בן המשפחה המטפל והן של מקבל הטיפול

bottom of page